Interim Vastgoedbeheer

PRIVACY STATEMENT

1. Verwerking van persoonsgegevens

Gapph B.V., gevestigd te Eindhoven en aan haar gelieerde bedrijven en ondernemingen (“Interim Vastgoedbeheer”) verwerken uw persoonsgegevens. Behoudens bijzondere gevallen, verwerken wij persoonsgegevens doorgaans om een opdracht die wij van een vastgoedeigenaar of van u hebben gekregen uit te kunnen voeren, om u deze website correct te kunnen tonen dan wel omdat u ons toestemming hebt gegeven. Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij uiteraard met alle zorg die daarbij van ons verwacht kan worden. In dit privacy statement vertellen wij u meer over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Omdat wij geloven in de effectiviteit van bondige informatieverstrekking, kan het mogelijk zijn dat u een vraag hebt waarop dit privacy statement u geen antwoord geeft. Neem in dat geval alstublieft contact met ons op via info@vastgoedbeheer.com. We beantwoorden uw vraag graag.

2. Voor welke doeleinden en met welke grondslag?

Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die direct of indirect tot u te herleiden is. De belangrijkste doeleinden en grondslagen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zijn de volgende:

 • Om een overeenkomst met een vastgoedeigenaar of met u te kunnen aangaan, beoordelen, uitvoeren of beëindigen.

Ten behoeve daarvan ontvangen, verzamelen, bewaren, delen, combineren en verrijken wij uw persoonsgegevens. De precieze persoonsgegevens zijn afhankelijk van de aard en inhoud van de betreffende overeenkomst, maar kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer betreffen. Wij analyseren bijvoorbeeld uw financiële positie met de gegevens die u ons verstrekt of die wij van een derde hebben ontvangen, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het aangaan van een overeenkomst. Wij ontvangen, verzamelen, bewaren, delen, combineren en verrijken niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel. Na het einde van de betreffende overeenkomst worden uw persoonsgegevens – behoudens bijzondere omstandigheden – niet langer bewaard dan de termijn waartoe wij op grond van de wet of de overeenkomst gehouden zijn. Indien u de betreffende persoonsgegevens niet aan ons verstrekt of daartegen bezwaar maakt, kan het gevolg zijn dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan, of dat wij een bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren of zelfs moeten beëindigen. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk ontvangen van een derde partij, zoals een vastgoedeigenaar of woningcorporatie. In dat soort gevallen hebben wij afspraken gemaakt met de opdrachtgever om uw persoonsgegevens met zorg te kunnen behandelen. Het is verder mogelijk dat wij uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk met een derde partij verwerken, om de overeenkomst met de opdrachtgever of met u te kunnen uitvoeren. Ook in dat geval hebben wij afspraken gemaakt met die derde partij over de naleving van verplichtingen.

 • Om ons te kunnen houden aan de wet of regelgeving.

In sommige gevallen zijn wij op grond van wet- of regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen identificeren van wie u bent en het in kader van brandveiligheid kunnen verantwoorden hoeveel personen in een object als huurder aanwezig zijn. Ook hiervoor geldt dat wij niet méér persoonsgegevens verzamelen dan waartoe wij gehouden zijn.

 • Om u deze website correct te kunnen tonen.

Interim Vastgoedbeheer maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Interim Vastgoedbeheer te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om dit alles veilig te houden hebben wij een bewerkersovereenkomst getekend met Google, is het laatste octet van uw IP gemaskeerd (hiermee wordt uw IP-adres geanonimiseerd) en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Er worden ook geen andere diensten van Google gebruikt voor Interim Vastgoedbeheer.

 • Om u van tijd tot tijd te kunnen informeren over onze producten en diensten.

Dit betekent dat wij met uw toestemming uw persoonsgegevens ontvangen, verzamelen, bewaren, delen, combineren en verrijken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Bijvoorbeeld met e-mails of een nieuwsbrief.

 • Om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren.

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming om te verbeteren en te innoveren. Dat doen wij doorgaans door analyses toe te passen, waarbij wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk aggregeren, versleutelen of anonimiseren.

3. Welke rechten hebt u?

Op uw verzoek zullen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt ons via info@vastgoedbeheer.com te allen tijde verzoeken om inzage, wijziging, correctie, beperking, overdracht, intrekking of verwijdering van uw persoonsgegevens of een reeds aan ons verleende toestemming. Wij zullen onverwijld op uw verzoek reageren en een dergelijk verzoek zullen wij te allen tijde honoreren, tenzij dat niet kan of mag op grond van wet of regelgeving of omdat de verwerking noodzakelijk is, blijft of wordt op grond van een overeenkomst of ter bescherming van uw of andermans belangen. Indien u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens welke wij niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Welke maatregelen hebben wij getroffen?

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen en hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo hebben wij onderdelen van onze dienstverlening, waaronder de opslag van persoonsgegevens, uitbesteed aan gespecialiseerde leveranciers. Regelmatig evalueren wij de nut en noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens. Als dat niet meer nodig is, stoppen wij met de verwerking. Ook wordt dit privacy statement regelmatig aangepast.

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht